Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Ogłoszenia o zamówieniach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                 Mrągowo, 24.11.2022 r.

w Mrągowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

na usługę odbioru odpadów komunalnych
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

 

REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o.

ul. Partyzantów 3

10-522 Olsztyn

 

z ceną brutto: 145,80 zł (słownie: sto czterdzieści pięć złotych osiemdziesiąt groszy).

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 14.11.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 2 oferty:

 1. KOMA Olsztyn Sp. z o.o., ul. Towarowa 20a, 10-417 Olsztyn z ofertą:

- jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l - 64,80 zł brutto;

- jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l – 86,40 zł brutto;

- dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc- 8,64 zł brutto;

suma: 159,84 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

 

 1. REMONDIS WARMIA-MAZURY Sp. z o.o., ul. Partyzantów 3, 10-522 Olsztyn z ofertą:

- jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l – 59,40 zł brutto;

- jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l - 86,40 zł brutto;

- dzierżawę pojemnika 240 l za 1 miesiąc – na czas obowiązywania umowy pojemniki udostępniane są nieodpłatnie;

suma: 145,80 zł za jednorazowy odbiór, transport, zagospodarowanie odpadów wraz z dzierżawą pojemnika.

 

 

Zatwierdził:

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

Anna Pliszka

 

 

Mrągowo, dnia 14.11.2022 r.

OA.2011.3.2022

Zapytanie cenowe
w celu ustalenia ceny usługi odbioru odpadów komunalnych

 

 1. Zamawiający:

Powiat Mrągowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

NIP 742-18-86-312

REGON 510907573

tel. 89 743 33 60

e-mail pcpr@powiat.mragowo.pl

 

 1. Podstawa prawna :

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późń. zm.) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

Zamawiający zaprasza do składania ofert cenowych na usługę odbioru odpadów komunalnych
z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 polegającej na:

 1. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów zmieszanych z 1 pojemnika 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia,
 2. odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów segregowanych tj. papier, plastik i metal z 2 pojemników po 240 l co 2 tygodnie w ustalonym dniu tygodnia,
  z pojemników należących do PCPR w Mrągowie,
 3. dzierżawie pojemnika 240 l.

Wymagania stawiane Wykonawcy:

 1. Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania usługi.
 2. Posiadanie stosownych pozwoleń wymaganych prawem na prowadzenie działalności w zakresie, którego dotyczy zapytanie cenowe.

 

 1. Sposób przygotowania i termin składania ofert:

Odpowiedź na zapytanie cenowe należy złożyć wysyłając formularz oferty cenowej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania na adres e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl lub w wersji papierowej pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Warszawska 53

11-700 Mrągowo

Z dopiskiem: Oferta na odbiór odpadów komunalnych

w terminie do dnia 23.11.2022 r. do godziny 15:00.

Liczy się termin i godzina faktycznego złożenia do PCPR.

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Cena – waga 100% za jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 1 pojemnika odpadów zmieszanych 240 l, jednorazowy odbiór, transport i zagospodarowanie 2 pojemników odpadów segregowanych 240 l oraz dzierżawę pojemnika 240 l.

 

 1. Ogłoszenie wyników postępowania:

3 dni robocze od dnia wyznaczonego do składania ofert Zamawiający zamieści informację
o wynikach postepowania na swojej stronie internetowej: www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl.

Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie
i miejscu zawarcia umowy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

od 02.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

 1. Warunki i forma płatności:

przelewem 14 dni od daty otrzymania faktury po wykonanej i potwierdzonej usłudze.

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem  telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

 

 Zatwierdził:

 DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

Anna Pliszka

 • załącznik do zapytania cenowego:

                 .docx                                                        .pdf

 

 

 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                                                                                                                               Mrągowo, 13.10.2022 r.

                         w Mrągowie

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

na realizację zadania: „Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie.”

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, że jako najkorzystniejsza oferta została wybrana oferta Wykonawcy:

 

Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, ul. Kościuszki 95/4, 10-554 Olsztyn

 

z ceną brutto: 9 840 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w oparciu o kryterium wyboru określone w zapytaniu ofertowym z dnia 03.10.2022 r., tj. 100 % cena.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono 6 ofert:

 1. Zakład Usług Technicznych, 80-541 Gdańsk, ul. Bliska 1B/5, oferta 209 100 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy sto złotych),
 2. Pracownia Architektury Bogdan Kobyliński, 10-554 Olsztyn, ul. Kościuszki 95/4, oferta 9 840 zł (słownie: dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych),
 3. Pracownia Projektowo-Inżynierska mgr inż. Łukasz Wiśniewski, 86-302 Mokre, ul. Siwa 7, oferta 49 200 zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych),
 4. A.C. ACtio-arch AGNIESZKA CYLWIK PRACOWNIA ARCHITEKTURY, 15-258 Białystok, ul. Pod Krzywą 33/1, oferta 72 570 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych)
 5. „ATM” Krzysztof Miklaszewicz- usługi budowlane, 15-399 Białystok, ul. Składowa 12/107, oferta: 60 885 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych),
 6. Akint Sp. z o.o., 02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 143a, oferta 119 310 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy trzysta dziesięć złotych).

 

Zatwierdził:

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

Anna Pliszka

 
Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie zaprasza do składania ofert na wykonanie projektu budowlanego oraz kosztorysu inwestorskiego dla zadania: Rewitalizacja zabytkowej kamienicy poprzez remont klatki schodowej przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie

 1. Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, NIP 742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł.

 1. 3. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Termin: 22.12.2022 r.

 1. Zamawiający posiada:

 

 1. Inwentaryzację budowlaną budynku,
 2. Książkę obiektu budowlanego,
 3. Pozwolenie konserwatorskie na prowadzenia prac konserwatorskich klatki schodowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie,
 4. Dokumentację „Badania konserwatorskie stratygrafii nawarstwień wraz z wytycznymi konserwatorskimi wnętrza klatki schodowej oraz poddasza budynku przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie“,

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

 1. Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, w tym:

a) opracowanie projektu budowlanego zawierającego wymagane prawem uzgodnienia, opinie i sprawdzenia, na podstawie których zamawiający będzie mógł uzyskać decyzję o pozwoleniu na budowę,

b) opracowanie kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarem robót,

c) wykonanie specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót,

d) uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

2. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia wszelkich wyjaśnień i informacji dotyczących dokumentacji projektowej.

3. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, braków, uwag, błędów lub wprowadzania innych rozwiązań, Wykonawca dokona zmian we własnym zakresie na własny koszt w terminie uzgodnionym przez obie strony.

4. W przypadku ujawnienia wad po odbiorze dokumentacji, Wykonawca poprawi je niezwłocznie po otrzymaniu informacji o ich wykryciu.

5. Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, dokumentacja kosztorysowa muszą być opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i zawierać wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i zatwierdzenia oraz opracowania.

6. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do wykonanego przedmiotu umowy na wszystkich polach eksploatacji. Przeniesienie praw autorskich do przedmiotu zamówienia nastąpi w dniu przyjęcia przedmiotu przez Zamawiającego.

7. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu:

a) Projekt budowlany- 4 egz.

b) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót- 2 egz.

c) Kosztorys inwestorski- 2 egz.

d) Przedmiar robót- 2 egz,

e) Kompletną dokumentację w formie elektronicznej edytowalnej, PDF. Natomiast kosztorysy i przedmiary robót w wersji pdf.

 

 1. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykonawca musi posiadać doświadczenie w przygotowaniu co najmniej 1 projektu budowlanego o zakresie analogicznym jak przedmiot zamówienia,
 3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia.

 

 1. Wizja lokalna 

Zaleca się aby każdy z wykonawców dokonał wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem usługi będącej przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do przygotowania oferty, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo do dnia 10.10.2022 r. do godziny 16:00 osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego (liczy się data wpływu do Zamawiającego) lub elektronicznie na adres e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

 

 1. Kryteria oceny ofert

Cena: waga - 100%

 

 1. Ogłoszenie wyników postępowania:

W ciągu 3 dni od dnia wyznaczonego do składania ofert, Zamawiający zamieści informację o wynikach postępowania na swojej stronie internetowej www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl a Wykonawcę, którego oferta została wybrana zawiadomi telefonicznie lub elektronicznie ustalając termin i miejsce zawarcia umowy.

 

 1. Wymagane dokumenty:

1) formularz ofertowy (na załączonym formularzu – zał. nr 1).

 

 1. Dodatkowe informacje:

Z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza, zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru.

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem  telefonu:
89 743 33 60, 89 743 33 62.

Zatwierdził:

 DYREKTOR

 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

Anna Pliszka

Załącznik nr 1  

 

 

Mrągowo,  14 września  2022r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia   26 sierpnia 2022r. na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

dokonał wyboru  oferty złożonej przez:

 

Wojciech Kuc,  ul. Mrongowiusza 24/1, 11-700 Mrągowo

Uzasadnienie wyboru:

Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty.

 

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 1. Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP 742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc w rodzinie w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą                                   Nr XL/181/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021r.

 

 1. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

 

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011, Nr 50, poz. 259) tj. :

 

- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- mają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy w rodzinie według załączonego formularza (zał. nr 2).

 

 1. Oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi przewiduje się objąć: grupę do 12 uczestników.

 

 1. Zakres podstawowych zadań Wykonawcy:

 

 1. a) prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:

  - konsultacji indywidualnych z kandydatami a następnie uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (1 godzina zegarowa z każdym uczestnikiem),

  - zajęć grupowych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze  60 godzin (zegarowych),

 1. b) prowadzenie dokumentacji z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według opracowanych przez Zamawiającego formatów dokumentów,
 2. c) sporządzenie sprawozdania z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 3. d) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizacji i harmonogramu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 4. e) wydanie zaświadczeń uczestnikom programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 5. f) zapewnienie materiałów piśmienniczych dla uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 

 1. Obowiązki Zamawiającego obejmują w szczególności:

 

 1. a) nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 2. b) zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć.

 

 1. Termin realizacji Programu:

 

W okresie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022r.

 

 1. Miejsce realizacji Programu:

 

 Mrągowo - pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

1) oferta (na załączonym formularzu – zał. nr 1),

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i odbyte szkolenia,

3) opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zał. nr 2)

4) program zajęć z uwzględnieniem ilości godzin indywidualnych i grupowych, zakres tematyczny i wstępny harmonogram programu.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami  należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 8 września 2022r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych 2022”

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

 

 1. kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 60 punktów
 2. stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 40 punktów

 

„K” kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, przekraczających 50 godzin, udokumentowane zaświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę, przyznana jest liczba punktów,

- oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„K”- oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 60 punktów.

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

„D”- kryterium stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- każdej ofercie, odpowiednio do ilości lat pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przekraczających 3 lata stażu pracy, potwierdzonego dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów,

- oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„D”- oferta z badanym stażem pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie / oferta z największą liczbą lat 40 punktów

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

 

P = K+D

 1. Dodatkowe informacje:

 

 Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru; na etapie zawarcia umowy będzie negocjowany ostateczny program
i harmonogram jego realizacji

  

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem  telefonu:
89 743 33 63, 89 743 33 64.

 

 

                                                                                                                           Zatwierdził:

                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                             w Mrągowie

                                                                                                                            Anna Pliszka

            

 

 

Mrągowo, dnia 26.08.2022

Sporządził : Bożena Kulikowska

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2.

 

 

ROZEZNANIE CENOWE – REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ KAMIENICY
PRZY UL. WARSZAWSKIEJ 53 W MRĄGOWIE
 

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w związku z Rozeznaniem Cenowym z dnia 14.07.2022 r. dotyczącym ustalenia wartości szacunkowej przyszłego zamówienia publicznego w zakresie wykonania projektu budowlano – wykonawczego oraz kosztorysu inwestorskiego rewitalizacji zabytkowej kamienicy przy ul. Warszawskiej 53 w Mrągowie nie wpłynęła żadna kalkulacja cenowa.

Plik do pobrania:
 

 

Formularz oferty cenowej

Czytaj więcej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:55przez:
Opublikowano:2021-06-04 13:29przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1242

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.