Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Zasady dofinansowywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zasady dofinansowywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Zaopatrzenie ortopedyczne i środki pomocnicze

Dofinansowanie  ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Aneks Nr 1

z dnia 08.11.2023 r.

do Zarządzenia Nr 2/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.

Działając Na podstawie § 6 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyjętego uchwalą Nr 273/2082/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 31.08.2023 r. w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. z 2015r. poz.926 z późn.zm.) oraz uchwalą Nr LXXVIII/370/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 października 2023r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIX/318/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 15 marca 2023r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Do zasad rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 2/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie z dnia 16 stycznia 2023r., wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt.3 otrzymuje brzmienie: „W pierwszej kolejności zostaną rozpatrzone i dofinansowane wnioski do zakupu: protezy modularnej podudzia, ortezy dla dzieci, obuwia ortopedycznego dla dzieci, aparatu do bezdechu sennego, aparatu słuchowego oraz wózka inwalidzkiego, w tym elektrycznego, następnie pozostałe wnioski według kolejności wpływu, do wyczerpania środków PFRON w określonym planie finansowym na rok 2023."

§ 2

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 2/2023

Dyrektora  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Mrągowie

 z dnia 16  stycznia   2023 roku

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  2023 roku.

 

Na podstawie  § 5 ust.4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyjętego uchwałą Nr 54/502/2016 Zarządu Powiatu w Mrągowie  z dnia 29 marca 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ( t.j.:Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.)  w 2023 roku  zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Zasady rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania do zakupu  przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku”,   stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 2 /2023

Dyrektora PCPR
w Mrągowie

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków i wysokości dofinansowania
do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
ze środków Państwowego Funduszu  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Zasady rozpatrywania wniosków i wysokość dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku.
§ 1
 1. O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne.
 2. Osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun składa  wypełniony wniosek   o przyznanie dofinansowania na formularzach wniosków wraz z kompletem wymaganych załączników:
  • kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • kopią zlecenia lekarskiego, zatwierdzoną przez NFZ,
  • fakturą zakupu z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ

   w każdym czasie ( w  ciągu całego roku kalendarzowego),  w formie papierowej  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie  przy    ul. Warszawskiej Nr 53  lub za pośrednictwem poczty oraz drogą  elektroniczną za pośrednictwem  platformy    Systemu Obsługi Wsparcia  (SOW).

   Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie przy ul. Warszawskiej Nr 53,  na  jego stronie  internetowej a także na  stronie www.sow.pfron.org.pl.

 3. Wniosku są rozpatrywane według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków PFRON w określonym planie finansowym na 2023 rok.
 4. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej wniosek może zostać rozpatrzony  poza kolejnością określoną w ust. 2.
 5. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia  z dnia 29 maja 2017 r.   w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j.: Dz.U. 2021r., poz.704),  w zakresie których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te świadczenia.
 6. W przypadku śmierci wnioskodawcy wniosek nie podlega rozpatrzeniu.
 7. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie a wnioskodawca zmarł, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania.
 8. Od odmowy przyznania dofinansowania wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 9. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania właściwego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tj. przed dniem uznania tej osoby za niepełnosprawną.
§ 2

Wysokość dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2023r. wynosi:

 1. do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
 2. do 150% sumy kwoty limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego  udziału  własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit  z wyłączeniem aparatów słuchowych, gdzie dofinansowanie do jednego aparatu słuchowego wynosi:
  1. do 3 000,00 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 16 roku  życia oraz w  wieku do  24 roku życia  młodzieży uczącej się  i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności,
  2. do 1 000,00 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej dorosłej powyżej 18 roku życia,  z zastrzeżeniem punktu „a”.
§ 3

Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze  mogą być objęte przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione: 

 1. w roku bieżącym na podstawie faktur wystawionych w roku 2023,
 2. w roku poprzednim na podstawie faktur  wystawionych w roku 2022.
§ 4

Wnioski niezrealizowane w ciągu roku  z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku 2023 tracą ważność  i nie są przenoszone do realizacji w roku następnym.

§ 5

Pozostałe uregulowania dotyczące trybu postępowania i zasad  dofinansowania zadań ze środków PFRON oraz wymagań, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się  o dofinansowanie tych zadań, określa  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm. ) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn.zm.).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2023-02-13 13:11przez:
Opublikowano:2023-01-31 13:38przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:830

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo