Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Czwartek, 2022-07-07 ( Imieniny: Estery, Kiry)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Dofinansowania z PFRON

Dofinansowania z PFRON

Bariery architektoniczne, techniczne i w komunikowaniu się

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

 

Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie tej bariery powinna otrzymać osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się. Ponadto przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić niepełnosprawnemu wnioskodawcy wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier?

 • na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,
 • na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych – mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Gdzie należy składać wniosek?

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Do wniosku na likwidację barier architektonicznych dołącza się  następujące dokumenty:

1)  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

3) aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),

4) kopie orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (w przypadku takich osób),

 

5) informację o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą (dochody netto z ostatnich 3 miesięcy),

6) udokumentowane prawo do lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier (wypis z ksiąg wieczystych, umowa najmu) oraz zgoda właściciela lub współwłaściciela lokalu lub budynku mieszkalnego na wprowadzenie zmian,

7) kosztorys szczegółowy wyszczególniający przewidziane koszty materiałów i robocizny,

8) aktualne potwierdzenie zameldowania na pobyt stały osoby niepełnosprawnej w lokalu lub budynku, w którym ma nastąpić likwidacja barier lub ksero dowodu osobistego,

9)dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania zadania,

10) zaświadczenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

11) kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania,

12) kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,

13) kopię postanowienia sądowego lub notarialne poświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnika,

14) projekt budowlany i  pozwolenie na budowę ( w przypadkach gdy wydanie pozwolenia na budowę jest wymagane).

 

Do wniosku na likwidację barier technicznych i w komunikowaniu się dołącza się  następujące dokumenty:

1)  kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy  w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;

2) kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,

3) aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności (jeżeli rodzaj niepełnosprawności nie jest określony w orzeczeniu),

4) kopie orzeczenia o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą (w przypadku takich osób),

 

5) informację o dochodach Wnioskodawcy i osób zamieszkujących wspólnie z Wnioskodawcą (dochody netto z ostatnich 3 miesięcy),

6) zaświadczenie o pobieraniu nauki ze szkoły lub uczelni- dotyczy os. uczących się,

7) dokumenty potwierdzające inne źródła finansowania zadania,

8) zaświadczenie dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy o statusie zawodowym w przypadku bezrobotnego lub poszukującego pracy,

9) kopię decyzji o przyznaniu zasiłku pielęgnacyjnego, w przypadku jego pobierania,

10) kopię decyzji o przyznaniu świadczeń pomocy społecznej, jeśli takie występują,

11) kopię postanowienia sądowego lub notarialne poświadczenie o ustanowieniu opiekuna prawnego lub pełnomocnika,

12) potwierdzenie kosztu przedmiotów, urządzeń, o których dofinansowanie ubiega się wnioskodawca.

 

Wysokość dofinansowania:

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania na likwidację barier ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualny, potrzebami osób niepełnosprawnych.
 2. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Likwidacji barier technicznych w związku z indywidualny, potrzebami osób niepełnosprawnych.
 3. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualny, potrzebami osób niepełnosprawnych.
 4. Zaświadczenie lekarskie.

 

Sport, Kultura, Turystyka i Rekreacja

Dofinansowanie Sportu, Kultury, Rekreacji i Turystyki Osób Niepełnosprawnych

O dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki na rzecz osób niepełnosprawnych, mogą ubiegać się dwie kategorie podmiotów:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.


Warunki uzyskania dofinansowania:

Warunki pozytywne:

 • prowadzenie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej
  2 lat przed dniem złożenia wniosku,
 • udokumentowanie zapewnienia odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalnych do realizacji zadania,
 • udokumentowanie posiadania środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione, brak choćby jednego wyklucza wnioskodawcę z możliwości ubiegania się o uzyskanie dofinansowania.

Warunki negatywne

 • podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległość wobec Funduszu,
 • podmiot ten nie wykonał lub nienależycie wykonał umowę zawartą z Funduszem.

Wysokość dofinansowania organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych wynosi do 60%kosztów przedsięwzięcia.

Rozporządzenie wykonawcze Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25-go czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (jt. Dz. U. z 2014r. poz. 1835 z późniejszymi zmianami) nie wprowadza limitu w zakresie możliwości skorzystania z dofinansowania do sportu, kultury, rekreacji, turystyki. Oznacza to, że podmioty zamierzające realizować to zadanie mogą składać w danym roku nieokreśloną liczbę wniosków.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu.

Wniosek o dofinansowanie składa się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie , ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania.

 

Formularze do pobrania:

 1. Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepełnosprawnych.

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:35przez:
Opublikowano:2021-06-04 08:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:320

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo