Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Zadania

Zadania

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie wydaje:
 • orzeczenia o niepełnosprawności dla osób do 16-go roku życia,
 • orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osób które ukończyły 16 rok życia,
 • legitymacje osoby niepełnosprawnej,
 • karty parkingowe.

 Powiatowy Zespół w Mrągowie orzeka mieszkańców powiatu mrągowskiego. Orzeka także osoby:

 • bezdomne przebywające poza miejscem stałego pobytu ponad dwa miesiące 
  ze względów zdrowotnych lub rodzinnych,
 • przebywające w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia w  rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.
Czym jest orzeczenie i do czego służy

Informacje na ten temat na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci

Procedura wydawania orzeczenia, legitymacji, karty parkingowej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, legitymacji lub karty parkingowej można pobrać w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Mrągowie, wydrukować ze strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie http://www.pcpr.powiat.mragowo.pl (w zakładce Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności) lub https://www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl/.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać listownie bądź osobiście w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności:
ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.

Orzeczenie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

W celu ubiegania się o orzeczenie należy złożyć:

 • wypełniony i podpisany (przez wnioskodawcę bądź jego opiekuna prawnego) wniosek
  o wydanie stosownego orzeczenia, w tym zaświadczenie lekarskie, oświadczenie o miejscu stałego pobytu, klauzulę informacyjną,
 • aktualną dokumentację medyczną (z ostatnich 2 lat), potwierdzoną „za zgodność
  z oryginałem” bądź wraz z oryginałami do wglądu,
 • kserokopię ostatniego orzeczenia Powiatowego Zespołu.
 Odwołanie od wydanego orzeczenia

Jeżeli orzeczenie wydane przez Powiatowy Zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – może on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Ełku, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, za pośrednictwem Powiatowego Zespołu w Mrągowie, który wydał orzeczenie.

Powiatowy Zespół przesyła odwołanie wraz z aktami sprawy do Wojewódzkiego Zespołu
w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu Powiatowy Zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń.

Symbole przyczyny niepełnosprawności oznacza się następująco:

01-U – upośledzenie umysłowe;

02-P – choroby psychiczne;

03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O – choroby narządu wzroku;

05-R – upośledzenie narządu ruchu;

06-E – epilepsja;

07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

08-T – choroby układu pokarmowego;

09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

10-N – choroby neurologiczne;

11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Karta parkingowa dla osoby indywidualnej

Aby otrzymać kartę należy złożyć:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie karty parkingowej,
 • kopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności,
 • 1 fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy,
 • dowód uiszczenia opłaty w kwocie 21 złotych.

Karta parkingowa jest wydawana na okres ważności orzeczenia, ale nie dłużej niż na okres 5 lat.

Wskazanie do karty parkingowej mogą uzyskać wyłącznie osoby mające znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się jak i przyczynę niepełnosprawności oznaczoną symbolem 04-O, 05-R, 07-S, 10-N.

Karta parkingowa dla placówki

Kartę parkingową wydaje się na wniosek placówki zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty w kwocie 21 złotych. Karta parkingowa wydawana jest placówkom na okres 3 lat.

Opłatę za kartę parkingową należy wnieść na konto:

rachunek dochodów Skarbu Państwa Starostwo Powiatowe w Mrągowie:

15 1240 6292 1111 0011 3301 6977

Tytuł przelewu: Za kartę parkingową Pana/Pani ...

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

 Aby otrzymać legitymację należy złożyć:

 • wypełniony i podpisany wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej,
 • kopię (oryginał do wglądu), orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności,
 • 1 fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm odzwierciedlająca aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy.

Legitymacje osoby niepełnosprawnej wystawiane są wyłącznie na podstawie wydanych przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności: orzeczeń o niepełnosprawności, orzeczeń
o stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia organów orzecznictwa rentowego (ZUS, KRUS, MON, MSWiA) nie stanowią podstawy do wydania legitymacji osoby niepełnosprawnej.

 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz aktów wykonawczych do ustawy;
 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
  z dnia 15 lipca 2003 r., w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności,
 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i polityki Społecznej z dnia 01 lutego 2002 r.
  w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia.
 4. Zarządzenie Nr 17/2000 Starosty Mrągowskiego z dnia 07 grudnia 2000 r. w sprawie powołania Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:26przez:
Opublikowano:0000-00-00 13:20przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1689

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo