Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do likwidacji barier ze środków PFRON w 2024 roku

Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do likwidacji barier ze środków PFRON w 2024 roku

Zarządzenie nr 4/2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie

z dnia 14 lutego 2024 roku

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków i dofinansowania w sprawie likwidacji barier ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyjętego uchwałą Nr 273/2082/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 31 sierpnia 2023 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.) w 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 4/2024
Dyrektora PCPR w Mrągowie
z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków
i dofinansowania w sprawie
likwidacji barier ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku

§ 1
OGÓLNE WARUNKI UZYSKANIA DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ZE ŚRODKÓW PFRON
 1. Wnioski o likwidację barier składa się :
  • elektronicznie - za pośrednictwem strony internetowej https://sow.pfron.org.pl/
  • w formie pisemnej - w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (dalej PCPR) w Mrągowie,
   ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo,
   wnioski dostępne są w siedzibie jednostki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej PCPR w Mrągowie : https://www.bip.pcpr.powiat.mragowo.pl/ w zakładce „Druki do pobrania”
 2. O dofinansowanie ze środków PFRON do likwidacji barier mogą ubiegać się  osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności (bądź orzeczenie równoważne).
 3. Z uwagi na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb osób niepełnosprawnych, w pierwszej kolejności dofinansowywane będą wnioski osób:
  1. do 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie zaliczające je do osób niepełnosprawnych
  2. powyżej 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym (bądź równoważne orzeczenia z ZUS, KRUS, Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia).
  3. powyżej 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym (bądź równoważne orzeczenia z ZUS, KRUS, Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia).
  4. powyżej 16 roku życia posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim (bądź równoważne orzeczenia z ZUS, KRUS, Komisji Inwalidztwa i Zatrudnienia) w których występuje zapis o konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osoby.
 4. Wysokość dofinansowania do likwidacji barier może wynosić maksymalnie do 95% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  Za koszty przedsięwzięcia uznaje się koszty bezpośrednio związane z likwidacją bariery, do których nie zalicza się m.in kosztów transportu, ubezpieczenia, licencji oraz dodatkowych elementów niebędących przedmiotem umowy o dofinansowanie.
  Maksymalne kwoty dofinansowań ustalane są oddzielnie dla likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.
 5. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.
 6. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym czasie z zastrzeżeniem, że wnioski rozpatrywane są w roku ich złożenia. Niezrealizowane wnioski nie są przekazywane do realizacji w latach kolejnych. W przypadku przyznania dofinansowania i zawarcia umowy - zadanie musi zostać zrealizowane i rozliczone w tym samym roku.
 7. Wnioskodawca, któremu nie zostało przyznane dofinansowanie z powodu niewystarczającej ilości środków PFRON przeznaczonych na likwidację barier w danym roku, może wystąpić o dofinansowanie ponownie w roku następnym. Konieczne jest jednak ponowne złożenie wniosku wraz z aktualnymi załącznikami.
 8. W przypadku śmierci Wnioskodawcy przed zawarciem umowy między Powiatem Mrągowskim, a wnioskodawcą - wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.
 9. Wnioski dotyczące likwidacji barier rozpatrywane są indywidualnie przez Komisję ds. rozpatrywania wniosków na podstawie informacji w nich zawartych oraz po analizie załączonych dokumentów.
 10. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu. W przypadku złożenia wniosku przez ww. osoby, wniosek zostaje rozpatrzony negatywnie.
 11. Wysokość przyznanego dofinansowania, sposób wypłacenia oraz zasady rozliczania określa umowa zawarta z Wnioskodawcą.
 12. Dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeżeli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu lub podmiot ten był, w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku, stroną umowy o dofinansowanie ze środków Funduszu, rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu.
 13. Wydatki na dofinansowanie likwidacji barier powinny być dokonane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów.
 14. Wnioskodawcy, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie zadań w ramach środków pochodzących z algorytmu, a spełniają warunki uczestnictwa w programie „Aktywny Samorząd” a przedmiot wniosku mieści się w ramach tego programu oraz posiadane w ramach programu środki umożliwiają realizację tego wniosku, są rozpatrywane negatywnie.
§ 2
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

BARIERY ARCHITEKTONICZNE to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają osobom niepełnosprawnym swobodę ruchu i uczestnictwo w życiu społecznym. Bariery architektoniczne obejmują wszystkie elementy budowlane, które ze względu na swoją formę lub sposób użytkowania w pewnym stopniu utrudniają, czy wręcz uniemożliwiają swobodę przemieszczania się.

I ZASADY UDZIELANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH
 1. Dofinansowaniem ze środków Funduszu PFRON może być objęta likwidacja barier architektonicznych tylko w budynkach mieszkalnych już istniejących.
 2. Dofinansowaniem nie może być objęte:
  • dostosowanie pomieszczeń w budynkach w stanie deweloperskim,
  • montaż urządzeń w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. poręczy, windy, platformy,
  • prace remontowo-wykończeniowe niewpływające na poprawę funkcjonowania osoby niepełnosprawnej, lecz stanowiące podniesienie standardu pomieszczeń, np. wymiana instalacji wod.-kan. czy elektrycznej.
 3. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier architektonicznych mogą ubiegać się:
  1. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu, w szczególności osoby:
   • poruszające się na wózkach inwalidzkich,
   • o kulach,
   • o lasce,
   • przy pomocy balkonika,
   • niedowładem ciała,
   • po amputacjach
    (co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim).
  2. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
 4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych przysługuje osobom, które są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości lub posiadającymi zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują, na dokonanie likwidacji barier architektonicznych.
 5. Wszystkie prace budowlane winny być realizowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1225).
 6. Koszty i obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń, dokonania zgłoszeń leżą po stronie wnioskodawcy.
 7. Rozpatrzenie wniosku poprzedzone jest wizją lokalną pracowników PCPR.
 8. PCPR dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej.
 9. Brak możliwości zaliczkowego wypłacania środków finansowych na likwidację barier architektonicznych .
 10. Brak możliwości przekazania środków finansowych w kasie lub przekazem pocztowym.
 11. Wnioskodawca sam dokonuje wyboru firmy (wykonawcy), PCPR nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót wskazanych w umowie przez wykonawcę, w szczególności z tytułu ich wad i powstałej w związku z tym szkody, opóźnienia oraz wykonania prac niezgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa budowlanego.
II WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH WYNOSI:
 1. dzieci i młodzieży do 16 r. ż. – 95% kosztów przedsięwzięcia,
 2. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 95% kosztów przedsięwzięcia,
 3. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poruszające się przy pomocy innych osób lub przyrządów takich jak np.: balkonik, laska, kula – 90% kosztów przedsięwzięcia,
 4. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszające się samodzielnie – 85% kosztów przedsięwzięcia,
 5. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności – 75% kosztów przedsięwzięcia,
 6. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności niewidome i niedowidzące – 90% kosztów przedsięwzięcia,
 7. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 15% kosztów przedsięwzięcia.
III WYKAZ PRAC OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PFRON W ROKU 2024 DOTYCZĄCYCH LIKWIDACJI BARIER ARCHITEKTONICZNYCH

W celu wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, ustala się górną granicę kosztów przedsięwzięcia, która będzie podstawą wyliczenia dofinansowania w sytuacji, gdy rzeczywisty koszt likwidacji bariery będzie wyższy.

 1. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku oraz niewidome i niedowidzące dzieci i młodzież do 16 r. ż. mogą ubiegać się o dofinansowanie:
  Górne granice kosztu przedsięwzięcia:
  1. likwidacji progów – 150 zł/szt.
  2. wymiany okładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem w przypadku stwarzania zagrożenia) - 4 000 zł (całość prac)
  3. zakupu i montażu oporęczowania mieszkania maksymalnie 200 zł za 1 m bieżący 
  4. trwałego oznakowania narożników budynku, schodów 1 500 zł (całość prac)
  5. fakturowania ciągów komunikacyjnych (do wysokości 1,5m) 2 000 zł (całość prac)
 2. Osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu oraz dzieci i młodzież do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające problemy w poruszaniu się, mogą ubiegać się o dofinansowanie:
  Górne granice kosztu przedsięwzięcia: 
  1. budowy pochylni i dojścia do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich samodzielny dostęp do lokalu, do kwoty 15 000 zł (całość prac),
  2. zakupu, dostawy i montażu krzesełka schodowego 10 000 zł (całość prac),
  3. zakupu, dostawy i montażu windy przyściennej 25 000 zł (całość prac),
  4. likwidacji progów - 150 zł/szt.,
  5. wymiany okładziny podłogowej (w miarę konieczności z podłożem w przypadku stwarzania zagrożenia) -  4 000 zł (całość prac),
  6. przystosowania bądź utworzenia pomieszczenia sanitarno-higienicznego:

Przedmiot dofinansowania

kwota maksymalna zakupu/usługi będąca podstawą wyliczenia kwoty dofinansowania

umywalka podwieszana z armaturą, bez szafki, syfon przyścienny,  zalecana szerokość min 60 cm

400 zł

bateria umywalkowa

250 zł

misa ustępowa z armaturą

1100 zł

wspornik kotary wraz z kotarą

250 zł

odpływ liniowy/ kratka ściekowa

500 zł

niski brodzik max 3 cm

800 zł

kabina prysznicowa 

1200 zł

ściana prysznicowa

600 zł

drzwi wewnętrzne łazienkowe z ościeżnicą i klamką o wymiarach w świetle 80-90 cm

1000 zł

poręcz uchylna montowana do ściany

450 zł

poręcz kątowa 90 stopni montowana do ściany

250 zł

uchwyty inne

250 zł

krzesełko prysznicowe montowane do ściany

1000 zł

krzesełko prysznicowe wolnostojące

400 zł

bateria prysznicowa

400 zł

okładzina ścienna z płytek ceramicznych z fugą  i klejem, wyłącznie w miejscach sanitarnych tj. powierzchnia kąpielowa, powierzchnia umywalkowa, max do 6 m2 

80 zł/m2

Płytki podłogowe  klasa minimum R10 do R13 z fugą i klejem, nie więcej niż 120 zł/m2

120 zł/m2

obniżenie/podwyższenie gniazd elektrycznych, łączników światła i innych

100/szt.

usługa budowlana , w tym hydrauliczna, elektryczna i inne

Do 100% wartości cen materiałów,

 1. W szczególnych i uzasadnionych pisemnie przez wnioskodawcę przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, przedmiotów, robót lub inne czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych, niewymienione w wykazie. W celu ustalenia rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot dofinansowania należy do wniosku dołączyć planowany opis przedsięwzięcia oraz co najmniej dwie oferty cenowe od 2 różnych wykonawców. Kwota dofinansowania będzie ustalona indywidualne z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, samodzielności oraz sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Przekroczenie kosztów realizacji likwidacji barier architektonicznych ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

IV WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności bądź orzeczeń równoważnych osób mieszkających z osobą niepełnosprawną (oryginał do wglądu).
 4. Zaświadczenie lekarskie (ważne jest 90 dni od dnia wystawienia) - załącznik nr 1.
 5. Kopie (oryginał do wglądu) aktualnych dokumentów potwierdzających własność do nieruchomości lub wieczyste użytkowanie, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych.
 6. Pisemna zgoda właściciela/właścicieli budynku/lokalu na wykonanie robót we wnioskowanym zakresie – załącznik nr 2
 7. Oświadczenie o miejscu pobytu stałego w miejscu realizacji przedsięwzięcia - załącznik nr 3.
 8. Szkic pomieszczeń, których dotyczy likwidacja barier architektonicznych (z podaniem ich wymiarów, obecnego i projektowanego układu funkcjonalnego),
 9. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 10. Wypełniona Karta przedmiotu dofinansowania dotycząca dostosowania lub utworzenia pomieszczenia łazienki - załącznik nr 4.
 11. Oferta cenowa od 2 różnych wykonawców, w przypadku ubiegania się o likwidację bariery architektonicznej, inne niż wskazane w wykazie.
V TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:
 1. Złożenie pisemnego wniosku do PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo bądź elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://sow.pfron.org.pl/
  1. Wniosek podlega weryfikacji formalnej. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni (licząc od daty odbioru informacji). Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  2. W indywidualnych przypadkach PCPR wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, dodatkowych wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.
 2. Wnioski zaopiniowane formalnie jako poprawne podlegają wizji lokalnej w miejscu planowanej likwidacji barier z udziałem pracowników PCPR w celu weryfikacji zasadności wniosku oraz zgodności stanu faktycznego ze stanem podanym we wniosku. Termin wizji zostaje ustalony telefonicznie. Z ustaleń z przeprowadzonej wizji sporządza się protokół, który podpisuje wnioskodawca oraz pracownicy PCPR.
 3. Pracownik PCPR po przeprowadzeniu wizji lokalnej przekazuje poprawny pod względem formalnym wniosek do Komisji ds. rozpatrywania wniosków w celu jego zaopiniowania i oceny czy wniosek jest zasadny merytorycznie.
 4. W przypadku gdy Komisja pod kątem zasadności opiniuje wniosek negatywnie, przedstawia go do rozpatrzenia Dyrektorowi PCPR. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku  w terminie 7 dni zostaje wysłana informacja o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem.
 5. Dyrektor PCPR rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę opinię Komisji.
 6. PCPR informuje pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku, wraz ze wskazaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz z prośba o informację zwrotną dotyczącą przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dofinansowania. Odmowę należy złożyć na piśmie.
 7. Zostaje zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a wnioskodawcą na dofinansowanie likwidacji bariery. 
 8. Wnioskodawca podpisuje umowę z wybranym przez siebie wykonawcą (prowadzącym działalność gospodarczą) likwidacji barier architektonicznych i dostarcza ją w terminie 7 dni do PCPR.
 9. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, także w przypadkach, gdy niezbędne było wykonanie dodatkowych robót budowlanych, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.
 10. Rozliczenie dofinansowania likwidacji barier architektonicznych odbywać się będzie po:
  • zakończeniu prac, zgłoszonych przez wnioskodawcę co najmniej 7 dni przed ich planowanym zakończeniem,
  • po dokonaniu odbioru wykonanych robót protokołem odbiorczym, podpisanym w obecności wnioskodawcy, wykonawcy oraz pracowników PCPR,
  • przedłożeniu faktury/rachunku wystawionej przez wykonawcę na wnioskodawcę, zawierającej informację o uiszczeniu przez Wnioskodawcę wkładu własnego lub przedłożenie dowodu wpłaty,
  • przekazanie dofinansowania nastąpi w kwocie wynikającej ze zweryfikowanych dokumentów rozliczeniowych na wskazany rachunek bankowy wykonawcy robót lub wnioskodawcy.
§ 3
LIKWIDACJA BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

BARIERY W KOMUNIOWANIU SIĘ są to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające swobodne porozumiewanie się lub przekazywanie informacji.

I ZASADY UDZIELANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ.
 1. Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier w komunikowaniu mogą ubiegać się:
  1. dzieci i młodzież niepełnosprawna do 16 r.ż. : 
   • głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca, posiadająca orzeczenie dotyczące narządu wzroku, słuchu i mowy,
   • z innymi niepełnosprawnościami ograniczającymi kontakt z otoczeniem :
    • ucząca się, posiadająca orzeczenie lub opinię z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z informacją o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, terapii logopedycznej czy wczesnego wspomagania rozwoju,
    • ucząca się, autystyczna, mająca ewidentne problemy z komunikowaniem się,
    • ucząca się, niepełnosprawna ruchowo, w normie intelektualnej,
  2. młodzież niepełnosprawna od 17 r.ż. do 24 r.ż., ucząca się (wymagane zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki):
   • głuchoniema, niedosłysząca, niewidoma, niedowidząca, posiadająca orzeczenie wydane na narząd wzroku, słuchu i mowy,
   • z innymi niepełnosprawnościami ograniczającymi kontakt z otoczeniem,
   • autystyczna, mająca ewidentne problemy z komunikowaniem się
   • niepełnosprawna ruchowo, w normie intelektualnej
  3. dorosłe osoby niepełnosprawne, w szczególności:
   • posiadające orzeczenie dotyczące narządu wzroku, słuchu i mowy,
   • z innymi niepełnosprawnościami ograniczającymi kontakt z otoczeniem.
 3. Brak jest możliwości zaliczkowego wypłacania środków finansowych na likwidację barier w komunikowaniu się oraz przekazania środków finansowych w kasie lub przekazem pocztowym.
 4. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy należy do wnioskodawcy.
II WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ WYNOSI:
 1. dzieci do 16 r. ż. – 95% kosztów przedsięwzięcia,
 2. młodzież ucząca się od 17 do 24 r.ż.- 95% kosztów przedsięwzięcia,
 3. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności - 85% kosztów przedsięwzięcia,
 4. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności - 75% kosztów przedsięwzięcia,
 5. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 15% kosztów przedsięwzięcia.
III WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PFRON W ROKU 2024 DOTYCZĄCYM LIKWIDACJI BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ

W celu wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, ustala się górną granicę kosztów przedsięwzięcia, która będzie podstawą wyliczenia dofinansowania w sytuacji, gdy rzeczywisty koszt likwidacji bariery będzie wyższy.

 1. Górne granice kosztu przedsięwzięcia:
  1. komputer stacjonarny lub komputer przenośny typu laptop wraz z oprogramowaniem systemowym i podstawowym oprzyrządowaniem – 3 000 zł,
  2. tablet – 1 100 zł,
  3. elektroniczne lupy powiększające dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 1 200 zł
  4. czytak, dyktafon dla osoby z dysfunkcją narządu wzroku – 1 000 zł,
  5. urządzenie do pisania pismem Braille’a dla osób z dysfunkcją narządu wzroku – 2 000 zł,
  6. aparat telefoniczny dla osób niewidomych i niedowidzących – 600 zł,
  7. specjalistyczne programy komputerowe (np. logopedyczne i inne) – 1 500 zł.
 2. W szczególnych i uzasadnionych pisemnie przez wnioskodawcę przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, przedmiotów, robót lub inne czynności z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się niewymienione w wykazie. W celu ustalenia rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot dofinansowania należy do wniosku dołączyć planowany opis przedsięwzięcia oraz co najmniej dwie oferty cenowe od 2 różnych wykonawców. Kwota dofinansowania będzie ustalona indywidualne z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, samodzielności oraz sytuacji finansowej wnioskodawcy. 

Przekroczenie kosztów realizacji likwidacji barier w komunikowaniu się ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

IV WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności bądź orzeczeń równoważnych osób mieszkających z osobą niepełnosprawną (oryginał do wglądu).
 4. Zaświadczenie lekarskie (ważne jest 90 dni od dnia wystawienia) – załącznik nr 1.
 5. W przypadku posiadania, opinia lub orzeczenie z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Zaświadczenie o pobieraniu nauki w szkole średniej, policealnej lub uczelni wyższej.
 7. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 8. Oferty cenowe od 2 różnych sprzedawców w przypadku ubiegania się o likwidację bariery w komunikowaniu się, innej niż wskazane w wykazie.
V TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:
 1.  Złożenie pisemnego wniosku do PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo bądź elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://sow.pfron.org.pl/
  1. wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni (licząc od daty odbioru informacji).
   Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
  2. w indywidualnych przypadkach PCPR wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, dodatkowych wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów,
 2. Wnioski poprawne pod względem formalnym, pracownik PCPR przekazuje do Komisji ds. rozpatrywania wniosków w celu jego zaopiniowania i oceny czy wniosek jest zasadny merytorycznie,
 3. W przypadku gdy Komisja pod kątem zasadności opiniuje wniosek negatywnie, przedstawia go do rozpatrzenia Dyrektorowi PCPR. W przypadku negatywnego rozpatrzenia w terminie 7 dni zostaje wysłana informacja o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem,
 4. Dyrektor PCPR rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę opinię Komisji,
 5. PCPR informuje pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku, wraz ze wskazaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz z prośba o informację zwrotną dotyczącą przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dofinansowania. Odmowę należy złożyć na piśmie,
 6. Zostaje zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Powiatem Mrągowskim a wnioskodawcą na dofinansowanie likwidacji bariery, 
 7. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,
 8. Rozliczenie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu odbywać się będzie po:
  • przedłożeniu faktury wystawionej przez sprzedawcę na wnioskodawcę, zawierającej informację o uiszczeniu przez wnioskodawcę wkładu własnego lub przedłożenie dowodu wpłaty wnioskodawcy,
  • przekazanie dofinansowania nastąpi w kwocie wynikającej ze zweryfikowanych dokumentów rozliczeniowych na wskazany rachunek bankowy sprzedawcy lub wnioskodawcy.
§ 4
LIKWIDACJA BARIER TECHNICZNYCH

BARIERY TECHNICZNE są to bariery uniemożliwiające  lub utrudniające osobie niepełnosprawnej funkcjonowanie społeczne. Likwidacja tej bariery powinna spowodować sprawniejsze działanie tej osoby w społeczeństwie i umożliwić jej funkcjonowanie w życiu społecznym.

I  ZASADY UDZIELANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH.
 1. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na ten cel dofinansowanie ze środków PFRON.
 2. O dofinansowanie likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności .
 3. Dofinansowaniem nie może być objęty montaż urządzeń w częściach wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. poręczy, windy, platformy,
 4. O dofinansowanie ze środków PFRON likwidacji barier technicznych mogą ubiegać się:
  1. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu ruchu oraz dzieci i młodzież do 16 r.ż. z orzeczoną niepełnosprawnością, posiadające problemy w poruszaniu się, w szczególności osoby:
   • poruszające się na wózkach inwalidzkich,
   • o kulach,
   • o lasce,
   • przy pomocy balkonika,
   • niedowładem ciała,
   • po amputacjach
    (co zostało potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.)
  2. osoby niepełnosprawne z dysfunkcją narządu wzroku tj. dorośli i dzieci niewidome i niedowidzące, co musi być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim.
  3. osoby niepełnosprawne dorośli i dzieci chorujące na cukrzycę lub na inne schorzenia powodujące konieczność przechowywania żywności lub leków w warunkach chłodniczych - tylko do zakupu chłodziarek.
 5. Koszty i obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń, dokonania zgłoszeń leżą po stronie osoby niepełnosprawnej.
 6. PCPR dokonuje kwalifikacji zakresu rzeczowego dofinansowania oceniając indywidualne potrzeby osoby niepełnosprawnej wynikające z posiadanej niepełnosprawności oraz niezbędność planowanego przedsięwzięcia w procesie rehabilitacji społecznej.
 7. Brak jest możliwości zaliczkowego wypłacania środków finansowych na likwidację barier technicznych oraz przekazania środków finansowych w kasie lub przekazem pocztowym.
 8. Wybór sprzedawcy przedmiotu dofinansowania lub usługodawcy należy do wnioskodawcy.
 II WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH WYNOSI:
 1. dzieci i młodzieży do 16 r. ż. – 95% kosztów przedsięwzięcia,
 2. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 95% kosztów przedsięwzięcia,
 3. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności- poruszających się przy pomocy innych osób lub oprzyrządowania takiego jak np.: balkonik, laska, kula – 90% kosztów przedsięwzięcia,
 4. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności poruszających się samodzielnie – 85% kosztów przedsięwzięcia,
 5. osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności posiadającym problemy w poruszaniu się – 60% kosztów przedsięwzięcia,
 6. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu wzroku (niewidomych i niedowidzących) - 90% kosztów przedsięwzięcia,
 7. osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności – 15% kosztów przedsięwzięcia.
III WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PFRON W ROKU 2024 DOTYCZĄCYM LIKWIDACJI BARIER TECHNICZNYCH

W celu wydatkowania środków publicznych w sposób celowy i oszczędny, ustala się górną granicę kosztów przedsięwzięcia, która będzie podstawą wyliczenia dofinansowania w sytuacji, gdy rzeczywisty koszt likwidacji bariery będzie wyższy.

 1. Górne granice kosztu przedsięwzięcia:
  1. zakup, dostawa i montaż schodołaza dla osób niepełnosprawnych poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego - 10 000 zł,
  2. zakup, dostawa i montaż podnośnika transportowego dla osób poruszających się przy pomocy wózka inwalidzkiego – 4 000 zł,
  3. zakup, dostawa i montaż systemu automatycznego otwierania drzwi do garażu lub bramy wjazdowej na posesję  (otwieranej na pilota) osobie niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, będącej właścicielem lub współwłaścicielem przystosowanego samochodu, który prowadzi samodzielnie –  5 000 zł,
  4. zakup, dostawa i montaż szyn i ramp najazdowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim – 3 000 zł,
  5. zakup pralek automatycznych, suszarek - dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z symbolem 05-R lub/i 10-N, kobiet po zabiegu mastektomii, osób po zabiegu „stomii” - 1 200 zł,
  6. zakup chłodziarek – dla osób niepełnosprawnych chorujących na cukrzycę, w przypadku innych schorzeń powodujących konieczność przechowywania żywności lub leków w warunkach chłodniczych –  600 zł,
  7. zakup zmywarek dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie z symbolem 05-R lub/i 10-N, kobiet po zabiegu mastektomii, osób po zabiegu „stomii” – 1 200 zł,
  8. zakup płyt indukcyjnych/gazowych dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym zamieszkującym samotnie lub z inną osobą niepełnosprawną  – 1 200 zł.
  9. budzik świetlny lub wibracyjny dla osób z dysfunkcją narządu wzroku lub/i słuchu – 150 zł,
  10. zakup i montaż sygnalizatorów świetlnych oraz innych sygnalizatorów optycznych i wibracyjnych zastępujących dźwięk – 2 000 zł,
  11. zakup sprzętu ułatwiającego korzystanie z urządzeń higieniczno-sanitarnych:
   • podnośnik wannowy elektryczny – 2 000 zł,
   • siedzisko wannowe przenośne – 200 zł,
   • taboret prysznicowy, krzesło toaletowe – 400 zł,
   • nadstawka na muszlę ustępową – 150 zł,
   • wózek toaletowy – 1 500 zł,
   • mata antypoślizgowa – 80 zł,
 2. W szczególnych i uzasadnionych pisemnie przez wnioskodawcę przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń, przedmiotów, robót lub inne czynności z zakresu likwidacji barier technicznych się niewymienione w wykazie. W celu ustalenia rzeczywistego kosztu przedsięwzięcia stanowiącego przedmiot dofinansowania należy do wniosku dołączyć planowany opis przedsięwzięcia oraz co najmniej dwie oferty cenowe od 2 różnych wykonawców. Kwota dofinansowania będzie ustalona indywidualne z uwzględnieniem stopnia niepełnosprawności, samodzielności oraz sytuacji finansowej wnioskodawcy.
IV WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania.
 2. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 3. Kopia aktualnych orzeczeń o niepełnosprawności bądź orzeczeń równoważnych osób mieszkających z osobą niepełnosprawną (oryginał do wglądu).
 4. Zaświadczenie lekarskie (ważne jest 90 dni od dnia wystawienia), - załącznik nr 1.
 5. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 6. Oferty cenowe od 2 różnych sprzedawców w przypadku ubiegania się o likwidację bariery technicznej, innej niż wskazane w wykazie.
 V TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:
 1. Złożenie pisemnego wniosku do PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo bądź elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://sow.pfron.org.pl/
  1. wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach  i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni (licząc od daty odbioru informacji).
   Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,
  2. w indywidualnych przypadkach PCPR wzywa Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, dodatkowych wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów,
 2. Wnioski zaopiniowane formalnie jako poprawne mogą podlegać wizji lokalnej w miejscu planowanej likwidacji barier z udziałem pracowników PCPR w celu weryfikacji zasadności wniosku oraz zgodności stanu faktycznego ze stanem podanym we wniosku. Termin wizji zostaje ustalony telefonicznie. Z ustaleń z przeprowadzonej wizji sporządza się protokół, który podpisuje wnioskodawca oraz pracownicy PCPR.
 3. wnioski poprawne pod względem formalnym, pracownik PCPR przekazuje do Komisji ds. rozpatrywania wniosków w celu jego zaopiniowania i oceny czy wniosek jest zasadny merytorycznie.
 4. W przypadku gdy Komisja pod kątem zasadności opiniuje wniosek negatywnie, przedstawia go do rozpatrzenia Dyrektorowi PCPR. W przypadku negatywnego rozpatrzenia w terminie 7 dni zostaje wysłana informacja o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem,
 5. Dyrektor PCPR  rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę opinię Komisji,
 6. PCPR informuje pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku, wraz ze wskazaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz z prośba o informację zwrotną dotyczącą przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dofinansowania. Odmowę należy złożyć na piśmie,
 7. Zostaje zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Powiatem Mrągowskim, a wnioskodawcą na dofinansowanie likwidacji bariery,
 8. Przekroczenie kosztów ponad wysokość przyznanego dofinansowania, Wnioskodawca pokrywa ze środków własnych,
 9. Rozliczenie dofinansowania likwidacji barier technicznych odbywać się będzie po:
  • przedłożeniu faktury wystawionej przez sprzedawcę na Wnioskodawcę, zawierającej informację o uiszczeniu przez wnioskodawcę wkładu własnego lub przedłożenie dowodu wpłaty wnioskodawcy,
  • przekazanie dofinansowania nastąpi w kwocie wynikającej ze zweryfikowanych dokumentów rozliczeniowych na wskazany rachunek bankowy sprzedawcy lub wnioskodawcy.
§ 5
SZCZEGÓŁOWE ZASADY DOTYCZĄCE DOFINANSOWANIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA-PRZEWODNIKA

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby umożliwić im samodzielne funkcjonowanie. Tłumacz języka migowego służy pomocą osobom głuchym posługującym się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo-migowym (SJM) oraz sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

I  ZASADY UDZIELANIA OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM DOFINANSOWAŃ ZE ŚRODKÓW PFRON NA DOFINANSOWANIE USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA
 1. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika przysługuje osobie niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności symbol 03-L:
  • doświadczającej stale lub okresowo trudności w komunikowaniu się wynikających z niepełnosprawności,
  • której potrzeby wynikające z niepełnosprawności, mogą być zrealizowane dzięki dofinansowaniu usług tłumacza języka migowego, co umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontakty z otoczeniem.
 2. Dofinansowanie nie obejmuje refundacji kosztów poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.
 3. Wniosek o dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika rozpatrywany jest w terminie 7 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.
 4. Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika dofinansowane ze środków PFRON może wykonywać wyłącznie osoba, która jest tłumaczem wpisanym do rejestru Wojewody.
 5. Dofinansowaniu nie podlega świadczenie usług przez tłumacza w organach administracji publicznej oraz w innych jednostkach, które na mocy przepisów są zobowiązane do zapewnienia dostępu do ww. usług lub otrzymują dotację/subwencję, z której mogą być finansowane te usługi.
II WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB TŁUMACZA PRZEWODNIKA

Wysokość dofinansowania usług tłumacza języka migowego lub tłumacza — przewodnika wynosi do 100,00 zł za godzinę świadczonych usług, przy czym nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia. 

III WYMAGANE DOKUMENTY:
 1. Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania.
 2. Klauzula informacyjna RODO wnioskodawcy – załącznik nr 1
 3. Kopia aktualnego orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność Wnioskodawcy (oryginał do wglądu).
 4. Zaświadczenie lekarskie (ważne jest 90 dni od dnia wystawienia), stanowi integralną część wniosku (str. 10)
 5. Kopia pełnomocnictwa lub odpis postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu) w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego.
 6. Dokument potwierdzający wpis do rejestru tłumaczy języka migowego PJM, SJM, SKOGN
 7. Oferta na wykonanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
IV TRYB ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW:
 1. Złożenie pisemnego wniosku do PCPR w Mrągowie, ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo bądź elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej https://sow.pfron.org.pl/
  1. wniosek podlega weryfikacji pod kątem formalnym. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień w złożonym wniosku, w terminie 10 dni od daty złożenia wniosku informuje się pisemnie Wnioskodawcę o stwierdzonych brakach/uchybieniach  i wzywa do ich usunięcia w terminie 30 dni (licząc od daty odbioru informacji).
   Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia,
  2. w indywidualnych przypadkach PCPR wzywa Wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania, dodatkowych wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów,
 2. Wnioski poprawne pod względem formalnym, pracownik PCPR przekazuje do Komisji ds. rozpatrywania wniosków w celu jego zaopiniowania i oceny czy wniosek jest zasadny merytorycznie.
 3. W przypadku gdy Komisja pod kątem zasadności opiniuje wniosek negatywnie, przedstawia go do rozpatrzenia Dyrektorowi PCPR. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku w terminie 7 dni zostaje wysłana informacja o odmowie przyznania dofinansowania wraz z uzasadnieniem,
 4. Dyrektor PCPR  rozpatruje wniosek biorąc pod uwagę opinię Komisji,
 5. PCPR informuje pisemnie wnioskodawcę o przyznaniu dofinansowania w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia kompletnego wniosku, wraz ze wskazaniem kwoty przyznanego dofinansowania oraz z prośba o informację zwrotną dotyczącą przyjęcia bądź odmowy przyjęcia dofinansowania. Odmowę należy złożyć na piśmie,
 6. W przypadku przyjęcia dofinansowania zostaje zawarta umowa cywilnoprawna pomiędzy Powiatem Mrągowskim a Wnioskodawcą na dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza — przewodnika,
 7. Rozliczenie dofinansowania odbywać się będzie po:
  • przedłożeniu faktury/rachunku wystawionej przez tłumacza języka migowego na wnioskodawcę zgodnie z zawartą wcześniej umową,
  • przekazanie dofinansowania nastąpi w kwocie wynikającej ze zweryfikowanych dokumentów rozliczeniowych na wskazany rachunek bankowy sprzedawcy lub wnioskodawcy.

.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-27 13:30przez:
Opublikowano:2024-02-16 13:44przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:2439

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo