Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

Program korekcyjno - edukacyjny dla sprawców przemocy

Mrągowo,  14 września  2022r.

OGŁOSZENIE

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 Zamawiający:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie Zapytania ofertowego z dnia   26 sierpnia 2022r. na prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

dokonał wyboru  oferty złożonej przez:

 

Wojciech Kuc,  ul. Mrongowiusza 24/1, 11-700 Mrągowo

Uzasadnienie wyboru:

Na realizację zadania wpłynęła tylko jedna oferta.

Wykonawca spełnił kryteria udziału w postępowaniu ofertowym oraz wymagania Zamawiającego zawarte w Zapytaniu ofertowym.

Umowa na realizację przedmiotu zamówienia z wybranym Wykonawcą zawarta zostanie w terminie 10 dni od dnia wyboru oferty.

 

Zapytanie ofertowe

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zaprasza do składania ofert na realizację programu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

 

 1. Zamawiający:

Nabywca: Powiat Mrągowski ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo NIP 742-18-43-662

Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

 1. Tryb udzielenia zamówienia:

 

Niniejsze postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz. 1710) z uwagi na art. 2 ust. 1 pkt 1, a przy zastosowaniu obowiązującego u Zamawiającego regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 130.000,00 zł .

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących  przemoc w rodzinie w oparciu o „Powiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą                                   Nr XL/181/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021r.

 

 1. Wymagania, które muszą spełnić Wykonawcy:

 

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne (Dz. U. 2011, Nr 50, poz. 259) tj. :

 

- ukończyły studia II stopnia na jednym z kierunków: psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej, albo na innym kierunku uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, resocjalizacji;

- posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie;

- mają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy w rodzinie według załączonego formularza (zał. nr 2).

 

 1. Oddziaływaniami korekcyjno-edukacyjnymi przewiduje się objąć: grupę do 12 uczestników.

 

 1. Zakres podstawowych zadań Wykonawcy:

 

 1. a) prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:

  - konsultacji indywidualnych z kandydatami a następnie uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych (1 godzina zegarowa z każdym uczestnikiem),

  - zajęć grupowych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze  60 godzin (zegarowych),

 1. b) prowadzenie dokumentacji z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według opracowanych przez Zamawiającego formatów dokumentów,
 2. c) sporządzenie sprawozdania z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 3. d) współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizacji i harmonogramu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 4. e) wydanie zaświadczeń uczestnikom programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 5. f) zapewnienie materiałów piśmienniczych dla uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

 

 1. Obowiązki Zamawiającego obejmują w szczególności:

 

 1. a) nabór uczestników do programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
 2. b) zapewnienie pomieszczeń do prowadzenia zajęć.

 

 1. Termin realizacji Programu:

 

W okresie od dnia 20 września 2022 r. do dnia 20 grudnia 2022r.

 

 1. Miejsce realizacji Programu:

 

 Mrągowo - pomieszczenia wskazane przez Zamawiającego.

 

 1. Wymagane dokumenty:

 

1) oferta (na załączonym formularzu – zał. nr 1),

2) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, staż pracy i odbyte szkolenia,

3) opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie (zał. nr 2)

4) program zajęć z uwzględnieniem ilości godzin indywidualnych i grupowych, zakres tematyczny i wstępny harmonogram programu.

 

 1. Termin i miejsce składania ofert:

 

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami  należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 8 września 2022r. do godz. 15.30 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych 2022”

 

 1. Kryteria wyboru oferty:

 

 1. kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 60 punktów
 2. stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 40 punktów

 

„K” kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

- każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie, przekraczających 50 godzin, udokumentowane zaświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę, przyznana jest liczba punktów,

- oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„K”- oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 60 punktów.

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

„D”- kryterium stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- każdej ofercie, odpowiednio do ilości lat pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przekraczających 3 lata stażu pracy, potwierdzonego dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów,

- oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„D”- oferta z badanym stażem pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie / oferta z największą liczbą lat 40 punktów

- obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

 

P = K+D

 1. Dodatkowe informacje:

 

 Z Wykonawcą, którego oferta uzyska największą liczbę punktów zostanie podpisana umowa w ciągu 7 dni od dnia dokonania wyboru; na etapie zawarcia umowy będzie negocjowany ostateczny program
i harmonogram jego realizacji

  

 

Szczegółowych informacji dotyczących zamówienia można uzyskać pod numerem  telefonu:
89 743 33 63, 89 743 33 64.

 

 

                                                                                                                           Zatwierdził:

                                                                                                                            DYREKTOR

                                                                                         Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

                                                                                                                             w Mrągowie

                                                                                                                            Anna Pliszka

            

 

 

Mrągowo, dnia 26.08.2022

Sporządził : Bożena Kulikowska

 

Załączniki:

Załącznik Nr 1.

Załącznik Nr 2.

 

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla  osób stosujących  przemoc w rodzinie w terminie  wrzesień - grudzień 2022 r.

  Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich, dołącz do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia  prowadzone są w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

 

 

POWIATOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

W POWIECIE MRĄGOWSKIM NA LATA 2021 - 2024

 

PROGRAM KOREKCYJNO-EDUKACYJNY NA LATA 2021 - 2024

 

OGŁOSZENIE

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie informuje, iż w okresie październik – grudzień 2020r. będzie realizowany program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowany przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.

 

Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną)jeśli nie radzisz sobiez kontrolowaniem i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujesz agresję wobec swoich bliskich,dołącz do grupy uczestników.

 

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia będą prowadzone w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

 

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

 

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska-osobiście w PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie 89 743 33 63, 89 743 33 64.

 

Wszelkie informacje dotyczące tegoż programu będą umieszczane na bieżąco na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, www.pcpr.powiat.mragowo.pl

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie, finansowanego przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki.

Realizacja: wrzesień-grudzień 2018

Program skierowany jest do pełnoletnich osób, które nie radzą sobie z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji oraz stosujących przemoc wobec swoich bliskich.

Zajęcia w formie spotkań indywidualnych i warsztatów grupowych dla uczestników programu bedą prowadzone przez specjalistów z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy w rodzinie.

Udział w programie i konsultacje są bezpłatne 

Chętne osoby zapraszamy do udziału w programie, a instytucje realizujące zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy do współpracy. 

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny Bożena Kulikowska
tel. (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

 

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie prowadzi nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla  osób stosujących  przemoc w rodzinie   w terminie od 27 września do 22 grudnia 2021 roku.

  Jeżeli jesteś pełnoletnią osobą (kobietą lub mężczyzną), jeśli nie radzisz sobie  z kontrolowaniem  i opanowaniem własnych negatywnych emocji  oraz  stosujesz agresję wobec swoich bliskich, dołącz  do grupy uczestników.

Nie ponosisz żadnych kosztów, udział w programie jest bezpłatny, zajęcia  prowadzone są  w formie spotkań indywidualnych  i warsztatów grupowych przez specjalistę z zakresu pracy korekcyjno-edukacyjnej ze sprawcami przemocy   w rodzinie.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiczną, realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego  będzie odbywać się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego (używanie środków dezynfekcyjnych, maseczek i rękawic, zachowanie bezpiecznych odległości pomiędzy uczestnikami programu).

Szczegółowych informacji udziela pracownik socjalny  Bożena Kulikowska-osobiście  w  PCPR ul. Warszawska 53 lub telefonicznie (89) 743 33 63, (89) 743 33 64.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:42przez:
Opublikowano:2021-06-04 06:30przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1966

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo