Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-05-20 ( Imieniny: Bazylego, Bernardyna)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy

Program psychologiczno – terapeutyczny dla sprawców przemocy

PROGRAM PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNY

 DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

  NA LATA 2021-2023

 MRĄGOWO 2021

 

 Wprowadzenie

         W celu utrwalenia pozytywnej zmiany u osób stosujących przemoc w rodzinie osiągniętej  w wyniku oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,  wskazana jest dalsza praca z tymi osobami, poprzez realizację Programu psychologiczno-terapeutycznego.

     Uczestnicy programu  podczas spotkań mają możliwość rozwijać, utrwalać zmianę zachowań, pogłębić samoświadomość, poznać nowe formy zachowań prospołecznych.

     Niniejszy program został opracowany z uwzględnieniem  art. 6 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia   29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tj.: Dz.U z 2020r. poz. 218 i 956)   i w oparciu o zalecenia dotyczące opracowania i realizacji programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie zawarte w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2021 rok, przyjętym Uchwałą  nr 16 Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2021 r. (M.P. poz. 235).

 

 1. Cele Programu:

 

 1. Celem głównym programu jest poprawa jakości życia rodzin dotkniętych przemocą poprzez rozwijanie i utrwalanie kompetencji osób stosujących przemoc w rodzinie w zakresie komunikacji z najbliższymi  bez stosowania przemocy.

 

 1. Cele szczegółowe:

- nauka i utrwalanie umiejętności komunikacji bez przemocy,

- nabycie lub poszerzenie umiejętności związanych z budowaniem relacji małżeńskich (partnerskich),

- poszerzenie świadomości w kontekście własnych zasobów i ograniczeń oraz negatywnych stereotypów funkcjonowania w relacjach rodzinnych,

- kształtowanie umiejętności psychospołecznych (asertywność, rozpoznanie emocji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych itp.)

 

 

 1. Kwalifikacje osób prowadzących oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne:

 

Zajęcia w programie mogą prowadzić :

- psycholodzy lub  terapeuci posiadający co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe   w pracy psychologiczno-terapeutycznej z osobami stosującymi przemoc  w rodzinie.

 

 1. Założenia organizacyjne:

 

 1. Działania informacyjne obejmują rozpowszechnianie informacji o programie poprzez: ulotki, broszury, informacje na stronach internetowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Starostwa Powiatowego w Mrągowie i ośrodkach  pomocy społecznej.
 2. Do programu prowadzona jest rekrutacja w oparciu współpracę z zespołami interdyscyplinarnymi ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, Policją, Sądem, Prokuraturą.
 3. Udział w programie jest poprzedzony rozmową kwalifikacyjną. Zakwalifikowanie do programu kończy się podpisaniem kontraktu, w którym uczestnik zaakceptuje (podpisze) zasady udziału. Kontrakt winien określać :-  reguły uczestnictwa w programie, w tym warunki jakie należy spełnić aby program ukończyć oraz okoliczności wykluczenia z programu , - zobowiązanie uczestnika do poszanowania zasad współżycia społecznego.
 4. Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne w ramach programu prowadzone są w formie zajęć grupowych i indywidualnych. Zajęcia grupowe odbywać się będą w składzie od 5 do 12 osób.  Łączny czas trwania programu dla jednego uczestnika to  20 godzin zegarowych, na które składają się sesje indywidualne - 5 godzin zegarowych (dwa spotkania po 2,5 godziny)  i sesje grupowe - 15 godzin zegarowych.  Po ukończeniu przez uczestnika programu przewiduje się pracę z rodziną osób przyjętych do programu. Ilość spotkań rodzinnych i czas ich trwania uzależniona jest od indywidualnych potrzeb.

 

 1. Dokumentacja programu:

Działania podejmowane w ramach programu  winny być dokumentowane. Dokumentację tę stanowi:

 1. a) dokumentacja przebiegu realizacji programu (korespondencja z urzędami i uczestnikami, ankiety, raporty, sprawozdania, listy obecności, materiały z zajęć, umowy, itp.),
 2. b) dokumentacja uczestnika programu, w tym w szczególności:

- kontrakt, w którym uczestnik akceptuje (podpisuje) zasady udziału w programie,

- zgody na: przetwarzanie danych osobowych pod kątek wymiany informacji między instytucjami zajmującymi się wsparciem rodzinie uczestnika, kontakt osób prowadzących program z rodziną (ofiarami przemocy) uczestnika, monitoring funkcjonowania uczestnika   w relacjach rodzinnych w okresie do 2 lat po zakończeniu udziału w programie,

 1. c) dokumentacja z monitoringu prowadzonego w ciągu do 2 lat po zakończeniu realizacji programu.

 

 1. Uczestnicy programu:

W programie mogą uczestniczyć osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni, które:

- ukończyły program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, wymagające dalszej pomocy lub dalszego korzystania z pracy nad zaprzestaniem stosowania przemocy w rodzinie,

- nie uczestniczyły w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc  w rodzinie ale prezentują dużą świadomość i motywację nad korekcją/rozwojem własnego funkcjonowania w relacjach rodzinnych (np. w wyniku innych kontaktów ze specjalistami – terapeutami, psychoterapeutami, itp.).

Preferencje do udziału w programie mają pary małżeńskie/partnerskie, których relacja miała charakter przemocowy, a które wykazują pozytywną motywację do pracy nad korekcją/rozwojem relacji rodzinnych.

 

 1. Metody i formy realizacji programu:

 

 1. Oddziaływania psychologiczno-terapeutyczne powinny być realizowane w szczególności poprzez:

- trening umiejętności społecznych,

- trening asertywności,

- trening zastępowania agresji,

- elementy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach.

 1. Formy realizacji programu:

- rozmowa terapeutyczna,

- miniwykład,

- ćwiczenia indywidualne i grupowe,

- praca analityczna w ramach zajęć indywidualnych,

- zadania domowe (analiza zagadnień realizowanych na zajęciach).

 

 1. Harmonogram realizacji programu:

 

 1. Zajęcia indywidualne z uczestnikiem – 2 spotkania po 2,5 godziny zegarowej, w odstępie nie dłuższym niż 7 dni. (łącznie 5 godzin).
 2. Zajęcia grupowe: 5 spotkań po 3 godziny zegarowe w odstępie nie dłuższym niż 7 dni (łącznie 15 godzin).

 

 1. Zakres tematyczny programu:

 

 1. Oblicza przemocy – rozumienie form przemocy i skutków jej stosowania;
 2. Rozwiązywanie problemów, konfliktów z zachowaniem szacunku dla członków rodziny (w tym dzieci);
 3. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć;
 4. Radzenie sobie z trudnymi uczuciami (gniew, złość);
 5. Branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania;
 6. Przełamywanie stereotypów, postaw, przekonań dotyczących płci, pełnionych ról społecznych;
 7. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych opartych na modelu porozumienia bez przemocy;
 8. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wychowawczych;
 9. Praca nad poczuciem własnej wartości, wzmacnianie osobistych zasobów;
 10. Uwrażliwianie, odkrywanie empatii, i wzmacnianie zachowań prospołecznych.

 

 1. Bloki tematyczne realizowane w programie z zakresem godzinowym:

 

a) zajęcia indywidualne z uczestnikiem – 5 godzin zegarowych, obejmujące w szczególności zagadnienia:

-  okoliczności skierowania/udziału w programie,

- aktualna sytuacja rodzinna i zawodowa,

- cechy osobiste istotne dla pracy psychologiczno-terapeutycznej.

 

b) oblicza przemocy– 3godziny zegarowe

-  rodzaje i źródła  przemocy.

- przełamywanie stereotypów, mitów i przekonań dotyczących płci i pełnionych ról społecznych.

 

c) odpowiedzialność za własne uczucia i zachowania – 3 godziny zegarowe.

- rozpoznawanie i wyrażanie uczuć.

- radzenie sobie z trudnymi uczuciami (gniew, złość).

-  branie odpowiedzialności za swoje uczucia i zachowania.

 

d) trening kompetencji społecznych – 9 godzin zegarowych.

-  rozwiązywanie problemów i konfliktów z zachowaniem szacunku dla członków rodziny  (szczególnie dzieci).

- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych opartych na modelu porozumienia  bez przemocy - wypracowanie nieprzemocowych sposobów komunikacji w rodzinie.

- poszerzenie wiedzy i kształtowanie umiejętności przydatnych w relacjach partnerskich.

- nabywanie i doskonalenie umiejętności  odpowiedzialnego wychowania.

- praca nad poczuciem własnej wartości, wzmacnianie osobistych zasobów.

- akceptacja siebie i innych.

 - uwrażliwianie, odkrywanie empatii i wzmacnianie zachowań prospołecznych.

- profilaktyka bezkonfliktowego życia.

 

 1. Monitoring i ewaluacja programu:

 

 1. Ewaluacja programu zostanie poprzedzona ankietą dotyczącą posiadanej wiedzy i umiejętności uczestników programu a zakończy się ankietą dotyczącą zdobytej wiedzy, osiągnięcia założonych celów, oczekiwań uczestników i efektywności programu.
 2. Prowadzący sporządza raport ewaluacyjny zawierający:

- opis działań;

- informacje o liczbie uczestników programu, którzy rozpoczęli i ukończyli uczestnictwo   w programie;

- uzyskane wyniki,

- wnioski.

 1. Monitoring prowadzi podmiot realizujący program w okresie do 2 lat po zakończeniu programu w szczególności poprzez:

- bezpośredni kontakt z uczestnikiem programu,

- kontakt z członkami zespołu interdyscyplinarnego, pracownikami socjalnymi, Policją, kuratorami rodzinnymi.

 

 1. Forma wprowadzenia Programu:

 

Zarządzenie Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie.

 

Zarządzenie Nr 3/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Mrągowie
z dnia  11 marca 2021 roku.

 

w sprawie przyjęcia Programu psychologiczno-terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2021-2023

 

Na podstawie § 5 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy   Rodzinie  w Mrągowie przyjętego uchwałą nr 54/502/2016 Zarządu Powiatu w Mrągowie  z dnia 29 marca 2016 roku zmienionego uchwałami Zarządu Powiatu w Mrągowie   Nr 139/1342/2017 z dnia 14.11.2017r., Nr 39/263/2019 z dnia 13.08.2019r. i Nr 81/556/2020   z dnia 25.02.2020r.  w związku z uchwałą nr 16 Rady Ministrów  z dnia 1 lutego  2021 roku w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na    rok 2021 (M.P. poz. 235) oraz Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 1019 - 2023 zarządza się,  co następuje:  

 

§ 1

Przyjmuje się „Program psychologiczno-terapeutyczny dla osób stosujących przemoc   w rodzinie na lata 2021-2023” w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.  

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-06-04 09:43przez:
Opublikowano:2021-06-04 00:00przez:
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:1846

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo