Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Poniedziałek, 2024-07-15 ( Imieniny: Henryka, Igi)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON w 2024 roku

Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego ze środków PFRON w 2024 roku

Zarządzenie nr 3/2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Mrągowie

z dnia 14 lutego 2024 roku

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

Na podstawie § 6 ust. 4 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przyjętego uchwałą Nr 273/2082/2023 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 31 sierpnia 2023 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.) w 2024 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się „Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku, których treść stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik
do zarządzenia Nr 3/2024
Dyrektora PCPR w Mrągowie
z dnia 14 lutego 2024 r.

w sprawie zasad rozpatrywania wniosków
i dofinansowania do zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków
pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego
ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2024 roku

Zasady rozpatrywania wniosków i dofinansowania do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.

 

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Zasady udzielania dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów ze środków PFRON

§ 1

 1. O dofinansowanie do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, jeżeli miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
  1. 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
 2. Osoba niepełnosprawna lub jej prawny opiekun bądź ich pełnomocnik składa wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na formularzach wniosków wraz z kompletem wymaganych załączników:
  • kopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • kopią zlecenia lekarskiego - zatwierdzoną przez NFZ,
  • fakturą zakupu z wyodrębnionym udziałem własnym i udziałem NFZ,
   w każdym czasie (w ciągu całego roku kalendarzowego), w formie papierowej w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53 lub za pośrednictwem poczty oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).
   Formularze wniosków dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie przy ul. Warszawskiej 53, na jego stronie internetowej, a także na stronie www.sow.pfron.org.pl.
 3. Wnioski podlegają weryfikacji formalnej i merytorycznej.
 4. Wnioski rozpatrywane są na bieżąco, zaś dofinansowanie będzie udzielane według kolejności ich wpływu, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze Uchwały podziału środków finansowych PFRON aż do momentu ich wyczerpania w przyjętym planie finansowym na 2024 rok.
 5. W szczególnie uzasadnionych okolicznościach związanych z sytuacją zdrowotną lub losową osoby niepełnosprawnej wniosek może zostać rozpatrzony poza kolejnością określoną w ust. 2.
 6. Katalog przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych przyznawanych osobom z niepełnosprawnościami na podstawie odrębnych przepisów, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków PFRON określają przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j.: Dz.U. 2023r., poz.823 ze zm.), w zakresie których Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje te świadczenia.
 7. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:
  1. podania przez wnioskodawcę informacji nieprawdziwych;
  2. zgonu osoby niepełnosprawnej;
  3. nieuzupełnienia przez wnioskodawcę występujących we wniosku braków formalnych, w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do ich uzupełnienia.
 8. Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a następnie osoba niepełnosprawna zmarła, nie wypłaca się przyznanego dofinansowania z uwagi na jego osobisty charakter.
 9. Od odmowy przyznania dofinansowania odwołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego nie przysługuje.
 10. Dofinansowanie nie przysługuje, gdy przedmioty ortopedyczne lub środki pomocnicze zostały nabyte przez osobę niepełnosprawną przed dniem uzyskania właściwego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, tj. przed dniem uznania tej osoby za niepełnosprawną.

§ 2

Z uwagi na znaczny niedobór środków PFRON w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, w celu objęcia wsparciem jak największej liczby osób ustala się dofinansowania do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2024r. (z wyłączeniem aparatów słuchowych, pieluchomajtek i zamienników) w wysokości:

 • do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany;
 • do 150% sumy kwoty limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Dofinansowanie:

do aparatów słuchowych, gdzie dofinansowanie do jednego aparatu słuchowego wynosi:

 1. do 3 000,00 zł dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz w wieku do 24 roku życia młodzieży uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 2. do 1 000,00 zł w przypadku osoby niepełnosprawnej dorosłej powyżej 18 roku życia, z zastrzeżeniem punktu „a”.

Dofinansowanie:

do pieluchomajtek i zamienników, gdzie dofinansowanie wynosi do 100% kwoty limitu Narodowego Funduszu Zdrowia ustalonego na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

§ 3

Dofinansowaniem do zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą być objęte przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zakupione: 

 1. w roku bieżącym na podstawie faktur wystawionych w roku 2024;
 2. w roku poprzednim na podstawie faktur wystawionych w roku 2023.

§ 4

Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota wynikająca z obowiązujących przepisów.

§ 5

Wnioski niezrealizowane w ciągu roku z powodu braku środków PFRON wraz z końcem roku 2024 tracą ważność i nie są przenoszone do realizacji w roku następnym.

§ 6

Rozliczenie faktur za zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze za rok 2024r. będzie realizowane jedynie w roku bieżącym. Nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania za zaległe faktury w roku przyszłym.

 

Sprzęt rehabilitacyjny dla osób niepełnosprawnych. Zasady udzielania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny osobom niepełnosprawnym ze środków PFRON

§ 1

 1. Sprzęt rehabilitacyjny to sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć rehabilitacyjnych w warunkach domowych, mający za zadanie osiągnięcie przy aktywnym uczestnictwie osoby niepełnosprawnej możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.
 2. Wysokość dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego w 2024r. wynosić będzie do 80% kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.
  Ze względu na niedobór środków finansowych, w celu zabezpieczenia potrzeb jak największej grupy osób niepełnosprawnych w przypadku łóżek rehabilitacyjnych, które są traktowane jako sprzęt rehabilitacyjny, określa się maksymalną kwotę dofinansowania do zakupu łóżka rehabilitacyjnego, która nie może przekraczać kwoty 4 000,00 zł.
 3. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu takiego sprzętu, co wymaga przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wystawionego przez lekarza.
 4. Dofinansowaniem ze środków PFRON nie mogą zostać objęte sprzęty medyczne a także urządzenia relaksacyjne.
 5. O dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, których dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego.
  Kryterium dochodowe wyliczane jest kwartalnie na podstawie przeciętnego wynagrodzenia     w gospodarce narodowej.
 6. Wnioski o dofinansowanie można złożyć w każdym czasie.
 7. Wnioski rozpatrywane są w miarę posiadanych środków finansowych, po zatwierdzeniu przez Radę Powiatu w drodze Uchwały zadań, na które przeznacza się w danym roku środki finansowe do momentu ich wyczerpania w przyjętym na dany rok planie finansowym.
 8. W przypadku śmierci Wnioskodawcy wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu.
 9. Podstawę dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego stanowi umowa.
 10. Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

§  2

W zakresie nieunormowanym tryb postępowania i zasady dofinansowania zadań ze środków PFRON oraz wymagania, jakie powinny spełniać podmioty ubiegające się o dofinansowanie tych zadań, określa  ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.44) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 926 z późn.zm.) oraz  rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (t.j.: Dz. U. Z 2023 r. Poz. 823 z późn. zm.).

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-02-15 08:56przez:
Opublikowano:2024-02-15 09:14przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:784

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo