Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Sobota, 2024-06-15 ( Imieniny: Jolanty, Lotara)

Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie - ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla  zamówienie publiczne o wartości nieprzekraczającej kwoty  130 000 zł netto i nazwie:

Prowadzenie oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową w oparciu oPowiatowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową na lata 2021 – 2024" przyjęty uchwałą Nr XL/181/2021 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 26 marca 2021 r., zmieniony Uchwałą nr  LXXVII/365/2023 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 22.09.2023 r.

Nazwa i adres zamawiającego

Nabywca: Powiat Mrągowski              Odbiorca: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
Królewiecka 60A                                                                        ul. Warszawska 53
11-700 Mrągowo                                                                         11-700 Mrągowo
NIP: 742-18-43-662               

Przedmiot zamówienia
 1. Przedmiotem zamówienia jest:
  1. prowadzenie programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, w tym:
   • początkowych konsultacji indywidualnych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  i końcowych konsultacji indywidualnych (po 1 godzinie zegarowej z każdym uczestnikiem),
   • zajęć grupowych z uczestnikami programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych w wymiarze 60 godzin (zegarowych),
  2. prowadzenie dokumentacji z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych według opracowanych przez Zamawiającego formatów dokumentów,
  3. sporządzenie sprawozdania z realizacji programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
  4. współdziałanie z Zamawiającym w sprawach dotyczących uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych, realizacji i harmonogramu programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
  5. wydanie zaświadczeń uczestnikom programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych,
  6. zapewnienie materiałów piśmienniczych dla uczestników programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych.

   Kod CPV (numer na podstawie Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych
   ) 853 12 32 08

 2. Do porozumienia się z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia upoważniona jest Pani Bożena Kulikowska – starszy pracownik socjalny,  w dni robocze w godz. 8:00 – 15:00
  email: pcpr.kulikowska@powiat.mragowo.pl
Termin wykonania zamówienia

W okresie od dnia 01 kwietnia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Warunki udziału w postępowaniu (wymagania zamawiającego)

Osoby prowadzące oddziaływania korekcyjno-edukacyjne muszą spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 20 czerwca 2023 r. w sprawie programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (Dz. U. 2023, poz. 1163) tj.:

 1. posiadają wykształcenie wyższe na kierunku: praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej,

  lub

 2. posiadają tytuł zawodowy magistra na kierunku:
  1. psychologia, praca socjalna, pedagogika, pedagogika specjalna, nauki o rodzinie, politologia, politologia i nauki społeczne w zakresie pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacji lub pracy socjalnej,

   lub

  2. innym kierunku, uzupełnionym studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki lub resocjalizacji,

   lub

 3. są terapeutami lub psychoterapeutami,
 4. posiadają udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w instytucjach lub innych podmiotach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej.
 5. posiadają zaświadczenie o ukończeniu szkoleń w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej w wymiarze co najmniej 100 godzin, w tym w wymiarze 50 godzin w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową.

Dowodem na spełnienie powyższych kryteriów są kserokopie dyplomów, świadectw, zaświadczeń oraz oświadczenie dotyczące realizacji programów z zakresu przemocy domowej według załączonego formularza (zał. nr 2).

Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty
 1. kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – 60 punktów
 2. stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej – 40 punktów

„K” kryterium kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

 • każdej ofercie, odpowiednio do liczby godzin odbytych szkoleń w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc domową, przekraczających 50 godzin, udokumentowane zaświadczeniem przedłożonym przez Wykonawcę, przyznana jest liczba punktów,
 • oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„K”- oferta badana z liczbą szkoleń / oferta z największą liczbą szkoleń x 60 punktów.

 • obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

„D”- kryterium stażu pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

 • każdej ofercie, odpowiednio do ilości lat pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, przekraczających 3 lata stażu pracy, potwierdzonego dokumentami przedłożonymi przez Wykonawcę, przyznawana jest liczba punktów,
 • oferta zostanie poddana indywidulanemu obliczeniu punktowemu w/d wzoru:

„D”- oferta z badanym stażem pracy w instytucjach realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej/ oferta z największą liczbą lat 40 punktów

 • obliczenia będą dokonywane do dwóch miejsc po przecinku

P = K+D

Tryb postępowania

Pozstępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych, tj. bez stosowania przepisów ustawy dla zamówień o wartości poniżej 130 000 zł netto

Miejsce oraz termin składania ofert

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie, ul. Warszawska 53 (osobiście lub pocztą) w terminie do dnia 27.03.2024 r.  do godz. 15.00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Program oddziaływań  korekcyjno-edukacyjnych 2024”

Informacje dodatkowe
 1. Zamawiający może w każdym czasie, przed udzieleniem niniejszego zamówienia publicznego, unieważnić przedmiotowe Zapytanie Ofertowe bez podania przyczyny.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym Wykonawcą.
 3. Niniejsze Zapytanie Ofertowe nie stanowi przetargu w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do wyboru jakiejkolwiek oferty, a złożenie oferty nie stanowi podstawy do wystąpienia z jakimkolwiek roszczeniem wobec Zamawiającego ze strony podmiotu, który złożył ofertę.
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1) zwanej dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawska 53, 11-700 Mrągowo.
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem email: iod@powiat.mragowo.pl,
 3. Celem przetwarzania Państwa danych jest przeprowadzenie przedmiotowego postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w trybie Zapytania Ofertowego.
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. C RODO w związku  z ustawą z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania, zgodnie z art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 06.09.20001. (t. j. Dz.U. z 2022r. poz.902).
 6. Państwa dane ni będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Państwa dane będą przechowywane, przez okres 5 lat liczonych od roku następnego po roku, w którym zakończono niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia..
 8. Posiadają Państwo prawo do dostępu do danych osobowych / do sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych / do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym oraz są Państwo zobowiązani do ich podania. Konsekwencją nie podania ww. danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze wskazanym w punkcie 3.
 10. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
Załączniki
 • Załącznik 1 – Formularz oferty
 • Załącznik 2 - opis dotychczasowego doświadczenia w prowadzeniu programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2024-03-19 12:10przez:
Opublikowano:2024-03-19 12:15przez: Jarosław Grabowski
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie
Odwiedziny:440

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo